نظرسنجی کارگاه‌های سبک شناسی و کدگذاری کتاب‌های درسی

لطفا فرم نظرسنجی زیر را تکمیل نمایید.

میزان تأثیرگذاری کدگذاری را در فهم مطالب درسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

میزان تأثیرگذاری سبک شناسی در چگونگی تدریس را چگونه می بینید؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

در چه حدی، کدگذاری و سبک شناسی تدریس را آسان می کند؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

تا چه سطحی تسلط شما بر کتاب های درسی در کارگاه های سبک شناسی و کدگذاری ارتقاء یافته است؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

تنوع سبکی را در کتاب های درسی چگونه ارزیابی می کنید؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

میزان شفافیت کدهای مبنا و مفهومی در کتاب های درسی در چه حدی است؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

میزان فهم و درک معلمان از کدها و سبک های کتاب درسی را چگونه می بینید؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

نقش کدگذاری و سبک شناسی در بازتولید مطالب درسی چگونه است؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

کدگذاری و سبک شناسی کل کتاب درسی تا چه حد می تواند در فهم مطالب درسی و چگونگی تدریس آنها مؤثر باشد؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!

ارزیابی شما از کیفیت کلاس های سبک شناسی و کدگذاری چگونه است؟

زمینه لازم است!
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید!