هنرستان های فنی و حرفه ای استان هرمزگان به تفکیک رشته، جنسیت و منطقه

ردیفاستان-منطقهنام مدرسهکد مدرسهدورهویژگی های مدرسهنوع واحد سازمانینوع ادارهرشته های موجود در هنرستانجنسیت
۱هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱شهید رجائی۶۸۱۲۷۲۰۴دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیالکتروتکنیک - الکترونیک - ماشین ابزار - مکانیک خودرو - ساختمانپسرانه
۲هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱هنرهای تجسمی۶۸۱۳۴۹۰۳دوم متوسطهوابستهدولتیگرافیک - موسیقی - نوازندگی ساز ایرانیپسرانه
۳هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱عصر دانش۹۶۰۴۵۰۹۸دوم متوسطهعادیغیر دولتیالکتروتکنیکپسرانه
۴هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱خلیج فارس۹۶۰۶۷۰۲۱دوم متوسطهنمونه دولتیدولتیصنایع شیمیایی - حسابداری - معماری داخلیدخترانه
۵هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱دریابان غلامعلی بایندر۹۶۰۷۰۴۵۵دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیالکترونیک و مخابرات دریایی - مکانیک موتورهای دریایی - ناوبریپسرانه
۶هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱علم و تکنیک۹۶۰۸۰۹۸۵دوم متوسطهعادیغیر دولتیالکتروتکنیک - مکانیک خودروپسرانه
۷هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱امام خمینی (ره)۹۶۰۸۳۵۷۵دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - حسابداری - گرافیک - طراحی و دوخت - نقشه کشی معماریدخترانه
۸هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱تربیت بدنی وعلوم ورزشی امام حسین(ع)۹۶۰۸۳۵۷۶دوم متوسطهعادیدولتیتربیت بدنیپسرانه
۹هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱دارالفنون۹۶۰۸۳۵۷۷دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - الکترونیک - حمل و نقل - حسابداری - نقشهکشی معماریپسرانه
۱۰هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱شهید خلیل تختی نژاد۹۶۱۰۱۲۴۸دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانهپسرانه
۱۱هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۱آفرینش۹۶۱۰۱۲۵۳دوم متوسطهعادیدولتیتربیت کودکدخترانه
۱۲هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲شهدای۷ تیر۶۸۲۱۸۹۰۲دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیالکتروتکنیک - الکترونیک - تأسیسات مکانیکی - ساختمانپسرانه
۱۳هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲شهیدعباس حسینی پور۹۵۰۳۶۱۵۸دوم متوسطهعادیدولتیصنایع فلزیپسرانه
۱۴هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲علوم وفنون دریایی احراری۹۶۰۴۴۶۰۱دوم متوسطهعادیدولتیناوبریپسرانه
۱۵هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲افرا۹۶۰۸۱۲۶۴دوم متوسطهعادیغیر دولتیحسابداری - طراحی و دوخت - فتو-گرافیکدخترانه
۱۶هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲نشاط۹۶۰۸۴۵۱۵دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیتربیت بدنیدخترانه
۱۷هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲آیت ا...صدر۹۶۰۸۴۵۲۲دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - حسابداری - نقاشی - پویانمایی (انیمیشن) - گرافیک - معماری داخلی - صنایع دستی - فرشدخترانه
۱۸هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲شهید حقانی۹۶۰۸۴۵۲۴دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - حسابداری - معماری داخلیپسرانه
۱۹هرمزگان - بندرعباس ناحیه ۲شهید دارا۹۶۰۸۴۷۷۶دوم متوسطهنمونه دولتیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - الکتروتکنیک - الکترونیک - معماری داخلیپسرانه
۲۰هرمزگان - خمیرهنرستان شبانه روزی نبی اکرم۶۸۳۲۹۱۰۱دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیمکانیک خودرو - حسابداریپسرانه
۲۱هرمزگان - خمیرخضرا۹۶۰۸۵۱۹۵دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیتربیت کودک - حسابداری - معماری داخلیدخترانه
۲۲هرمزگان - فین و سیاهوحکیم نظامی۹۶۰۸۵۱۹۳دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - حسابداریپسرانه
۲۳هرمزگان - حاجی‌آباددارالفنون۶۸۵۲۴۴۰۸دوم متوسطههیأت امناییعادیدولتیالکتروتکنیک - مکانیک خودروپسرانه
۲۴هرمزگان - حاجی‌آبادبنت الهدی صدر۹۶۰۸۵۱۹۷دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - حسابداریدخترانه
۲۵هرمزگان - جاسکپویش۶۸۶۳۴۶۰۱دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیصنایع شیمیایی - تربیت کودک - حسابداریدخترانه
۲۶هرمزگان - جاسکآیت الله هاشمی رفسنجانی۹۶۰۶۷۰۲۲دوم متوسطهعادیدولتیامور زراعی - امور باغیپسرانه
۲۷هرمزگان - جاسکغلامرضاشیرانی.۹۶۰۸۳۵۷۴دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکترونیک و مخابرات دریایی - صنایع شیمیایی - مکانیک موتورهای دریایی - ناوبریپسرانه
۲۸هرمزگان - بندرلنگههنرستان فنی شهیدباهنر۶۸۷۱۹۱۰۳دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکتروتکنیک - الکترونیک - مکانیک موتورهای دریایی - ساختمان - حمل و نقل - ناوبریپسرانه
۲۹هرمزگان - بندرلنگهحاج احمد صدیقی۹۶۰۸۳۵۶۹دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - حسابداری - طراحی و دوختدخترانه
۳۰هرمزگان - بستکدکترفکری بستک۶۸۸۴۱۹۰۶دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکتروتکنیک - الکترونیک - مکانیک خودرو - ساختمان - معماری داخلیپسرانه
۳۱هرمزگان - بستکمحمدیه ده تل۹۶۰۸۳۵۶۶دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - صنایع شیمیایی - حسابداریپسرانه
۳۲هرمزگان - بستکهنرستان دخترانه حاج شیخ سعیدقاضی۹۶۰۸۳۵۶۸دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیتربیت کودک - حسابداریدخترانه
۳۳هرمزگان - بستکهنرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا۹۶۰۸۳۵۷۳دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - گرافیکدخترانه
۳۴هرمزگان - پارسیانهنرستان فنی شهید مرتضی آوینی۶۸۹۰۰۱۰۱دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکتروتکنیک - صنایع شیمیایی - ساختمانپسرانه
۳۵هرمزگان - پارسیانامیر کبیر۹۶۰۸۵۱۷۵دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - الکتروتکنیکپسرانه
۳۶هرمزگان - پارسیانصدیقه طاهره (س)۹۶۰۸۶۳۶۷دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - طراحی و دوخت - نقشهکشی معماریدخترانه
۳۷هرمزگان - قشمهنرستان فرزانگان۶۹۰۳۴۲۰۳دوم متوسطهعادیدولتیحسابداری - گرافیک - معماری داخلیدخترانه
۳۸هرمزگان - قشمسوپر پایپ۹۶۰۷۰۴۷۱دوم متوسطهعادیدولتیتأسیسات مکانیکی - مکانیک خودرو - ساختمان - حسابداریپسرانه
۳۹هرمزگان - بیابان سیریکهنرستان فنی امام جعفرصادق (ع )۶۹۰۶۶۶۰۸دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکتروتکنیک - مکانیک خودرو - ساختمانپسرانه
۴۰هرمزگان - بیابان سیریکخلیج فارس۹۶۰۸۶۴۰۳دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - گرافیکدخترانه
۴۱هرمزگان - مینابشبانه روزی شهیدبهشتی۶۹۱۷۱۲۰۸دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیالکتروتکنیک - الکترونیک - مکانیک خودرو - ساختمان - حمل و نقل - تاسیساتپسرانه
۴۲هرمزگان - مینابشهید محمد صادقی۹۶۰۸۴۵۱۷دوم متوسطهعادیدولتیالکتروتکنیکپسرانه
۴۳هرمزگان - مینابکاوش۹۶۰۸۴۵۱۹دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - پویانمایی (انیمیشن) - معماری داخلی - طراحی و دوختدخترانه
۴۴هرمزگان - مینابام سلمه۹۶۰۸۴۵۲۰دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - گرافیک - نقشهکشی معماری - صنایع دستی - فرشدخترانه
۴۵هرمزگان - مینابشهید چمران۹۶۰۸۴۵۲۳دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - حسابداری - نقشهکشی معماریپسرانه
۴۶هرمزگان - مینابزنده یاد حاج عباسعلی کاشانی۹۶۱۰۳۷۵۶دوم متوسطهعادیدولتیتأسیسات مکانیکی - مکانیک خودروپسرانه
۴۷هرمزگان - رودانعلی بن ابی‌طالب(ع)۹۶۰۸۵۱۷۱دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیماشین‌های کشاورزی - امور دامی - امور باغیپسرانه
۴۸هرمزگان - رودانحکمت۹۶۰۸۵۱۷۲دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودک - حسابداری - نقشهکشی معماری - فتو-گرافیکدخترانه
۴۹هرمزگان - رودانجوادالائمه۹۶۰۸۵۱۷۴دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - الکتروتکنیک - الکترونیک - ساختمان - حسابداری - نقشهکشی معماریپسرانه
۵۰هرمزگان - رودخانهعلی بن ابیطالب۹۶۰۸۵۱۷۰دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیمکانیک خودرو - نقشهکشی معماریپسرانه
۵۱هرمزگان - کیشکارآفرین۹۶۰۸۴۵۱۸دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت بدنی - حسابداری - معماری داخلیپسرانه
۵۲هرمزگان - کیشپردیس علم۹۶۰۸۴۵۲۱دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - حسابداری - گرافیک - معماری داخلیدخترانه
۵۳هرمزگان - سندرکهنرستان فنی یادگار امام۶۹۵۷۳۴۰۰دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیتأسیسات مکانیکیپسرانه
۵۴هرمزگان - سندرکهنرستان شبانه روزی ریحانه النبی۶۹۵۷۳۵۰۶دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودکدخترانه
۵۵هرمزگان - شهابام سلمه۹۶۰۸۴۵۱۶دوم متوسطهعادیدولتیطراحی و دوختدخترانه
۵۶هرمزگان - جناححاج ابراهیم عباسی۹۵۱۰۷۶۱۹دوم متوسطهعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تربیت کودکالکتروتکنیک - ساختمانپسرانه
۵۷هرمزگان - جناحخوارزمی۹۶۰۴۴۲۹۴دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیصنایع شیمیایی - معماری داخلیپسرانه
۵۸هرمزگان - جناحپرفسور حسابی۹۶۰۸۳۵۶۷دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - تأسیسات مکانیکی - صنایع فلزی - مکانیک خودروپسرانه
۵۹هرمزگان - جناحاحمد مربوطی۹۶۰۸۳۵۷۰دوم متوسطهشبانه روزیعادیدولتیشبکه و نرم‌افزار رایانه - معماری داخلی - طراحی و دوختدخترانه