بیابیاموزیم

پایه یازدهم


جلسه پایه یازدهم
کارگاه آموزش کدگذاری و سبک شناسی
لطفا برای وارد کردن کددسترسی، زبان کیبورد خود را به انگلیسی تغییر دهید.