فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی
نقش خود را انتخاب نمایید.
به نظر شما میزان تاثیر کدگذاری بر درک و فهم مفاهیم و مطالب درسی چقدر است؟
سبک شناسی را در شناخت روابط مختلف بین مطالب مثل سببی، مقایسه ای، تحلیلی و… چقدر تاثیرگذار است؟
به طور کلی میزان تاثیرگذاری کدگذاری و سبک شناسی را در یادگیری چگونه ارزیابی می کنید؟
چه مقدار می توانید با روش فوق درس ها را عمیق تر بخوانید و یاد بگیرید؟
روش مذکور چقدر به شما کمک می کند در زمان مطالعه صرفه جویی کنید؟