دوره های آموزشی معلمان و مربیان

رایگان
38772545 xl 800 400x182 - دوره های آموزشی معلمان و مربیان

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- نوشتن

مطالعه بیشتر

رایگان
4 400x180 - دوره های آموزشی معلمان و مربیان

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- شنیدن

مطالعه بیشتر

رایگان
1 400x179 - دوره های آموزشی معلمان و مربیان

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- صحبت کردن

مطالعه بیشتر

رایگان
3 400x180 - دوره های آموزشی معلمان و مربیان

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- خواندن

مطالعه بیشتر

رایگان
2 400x180 - دوره های آموزشی معلمان و مربیان

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- اعداد

مطالعه بیشتر

« » صفحه ۱ / ۲